NEWSLETTER November 2013

1.     Intelligent lean: Een sterke component van uw business strategie voor 2014-18.

2.     De nieuwe structurele schaarste: managementtijd.

1. Intelligent lean: Een sterke component van uw business strategie voor 2014-18

Tegenover de klassieke lean-aanpak staat intelligent lean als een buitenbeentje maar met een veel breder toepassingsgebied.

Het is een afleiding van de TOC[1]techniek voor flow-sturing, die per definitie niet begint met werkposten of machines te verplaatsen.

Dit is zelfs taboe zolang de sturing niet perfect loopt.

De eerste stap

van intelligent lean is dan ook het opzetten van een juiste sturing, die rekening houdt met de bestaande beperkingen (constraints / bottlenecks) en die beperkignen

– als je die niet direct per toverslag kan laten verdwijnen – optimaal gebruikt.

Niet zelden brengt deze eerste stap reeds zoveel orde in de tent dat een aantal vermeende bottlenecks zichzelf oplossen en de doorstroming drastisch verbetert zonder één enkele technische ingreep 

De tweede stap

is het installeren van een zeer pragmatisch systeem voor bewaking en synchronisatie van de flow gekend als buffermanagement.

De resultaten van die stap zijn dikwijls spectaculair omdat nu iedereen de juiste prioriteitssignalen krijgt, die nodig zijn om de output optimaal te krijgen.

Buffermanagement creëert een aantal leuke neveneffecten zoals het beveiligen van delegatie naar de uitvoerders en het sterk verminderen van de doorlooptijden en de tussenvoorraden.

Niet zelden worden reducties van 40% en meer gerapporteerd zelfs in omgevingen met een “spaghetti-flow” terwijl de leverbetrouwbaarheid optimaal wordt.

Tot op dat moment is er doorgaans nog niets veranderd aan de fysische flow of aan de infrastructuur. Ook het afschaffen van zgn. ‘moeilijke producten’ is niet de eerste zorg omdat die dikwijls toelaten om het verschil te maken met de concurrent en uit de negatieve prijsspiraal te blijven.

Soms gebeurt zelfs precies het tegenovergestelde: vermits alles nu goed bestuurbaar is wordt de reserve capaciteit zichtbaar en dit geeft ruimte voor de kleinere series en voor de pre-series test-runs of prototypes en andere buitenbeentjes die dan ook geen chaos meer creëren.

De derde stap

is het installeren van permanente proces-diagnose.

Dit systeem is een ‘plug-in’ op buffermanagement en laat toe om te anticiperen op toekomstige bottlenecks en synchronisatie problemen.

 Deze module berekent ook de impact in harde euro’s van de bottlenecks en van de synchronisatieproblemen wat een ideale input geeft voor de juiste verbeterprojecten.

De verspilling door verkeerde investeringen verdwijnt volledig.

Voordelen en Toepasbaarheid:

Intelligent lean heeft het voordeel dat er snel tastbare resultaten komen terwijl er niet direct moet ingegrepen worden op de processen.

Dit komt pas later en in veel geringere mate dan eerst gedacht. Intelligent lean is toepasbaar op elk process,

zowel op een administratief proces als op de supplychain als op projecten – mits aanpassing van de tools natuurlijk!

 – en, last but not least, ook op de koppeling van de verschillende processen.

Zo worden bijvoorbeeld de aankoopprocessen tot en met de planning van onderaannemers één enkele flow en wordt een ontwikkelingsproject van een nieuw product gesynchroniseerd met de toekomstige inkoop, productie en marketingacties.

 

Lees verder:

Moeten wij niet eerst  beginnen met de processen en de value-chain in kaart te brengen?   

 

Wat als wij geen duidelijk en stabiele processen hebben? .

  

2 Een analyse. De nieuwe structurele schaarste: managementtijd.

Het is een algemeen adagio: Managers lopen van de ene vergadering naar de andere en maken geen tijd meer om op langere termijn te denken. Bovendien wordt het druk-druk hebben soms aanzien als een statussymbool! Dit lijdt dan ook tot de onvermijdelijke vicieuze cirkel dat je geen tijd meer hebt om tijd te maken.

Wat is er veranderd?

De organisaties zijn afgeslankt terwijl de stabiliteit en het rustige repetitieve karakter van de business verdwenen zijn. De personen aan wie kon gedelegeerd worden zijn soms weg-geoptimaliseerd met het gevolg dat hun medewerkers meer en meer ‘naar boven’ delegeren. Maar dat is niet de énige oorzaak de dagelijkse problemen zijn ook van een andere aard en vergen soms directe beslissingen met grote gevolgen.

Is er een uitweg?

Misschien wél wanneer wij ons durven afvragen waarom het onvermijdelijk lijkt dat er meer en meer ‘naar boven’ wordt gedelegeerd. En het antwoord, dat meestal gegeven wordt, is: omdat de medewerkers onvoldoende zicht hebben op een aantal implicaties buiten hun eigen domein… en daar gaan wij weer! Want om daaraan tegemoet te komen worden er vergaderingen gehouden, die veel tijd vragen, waardoor er…etc… terug naar af!

 Er zijn 2 pistes om uit de vicieuze cirkel te geraken.

Piste 1:

De techniek van intelligent lean toepassen om de hele organisatie uit de vicieuze cirkels te halen. Deze technieken ondersteunen de dagelijkse lokale beslissingen met zicht van de impact op het geheel….Waardoor het ‘naar boven delegeren’ verdwijnt.

Onze ervaring leert dat door deze techniek reeds na enkele maanden de stress uit de organisatie verdwijnt en, zelfs voor ingewikkelde bedrijven, het geheel eenvoudig bestuurbaar wordt en opportuniteiten blootlegt.

Door de plug-in te gebruiken voor permanente proces-diagnose komen de signalen beschikbaar die de stucturele beperkingen ontmaskeren, die dan verder worden gebruikt om lange termijn verbeteringen aan te sturen.

Piste 2:

Eerst de langetermijn visie uitwerken door minimaal beslag te leggen op de zo schaarse managementtijd. Dit kan in een korte tijdspanne als het wordt uitgevoerd door een ervaren TOC-expert, die gebruik maakt van de aangepaste modellen en logische tools. 

 Het voordeel van deze aanpak is dat de managers hun intuïtie snel vertaald zien in een globaal strategisch model zonder daar zélf veel tijd te moeten in steken. Op die manier ontstaat de zo begeerde en hooggeprezen ‘helicopter view’ waar elkeen een stukje van zijn eigen domein in terugvindt.

 Dank zij de techniek van de ‘market-constraints’ worden de groostste hefbomen voor marketing en sales zichtbaar en ontstaat, ook bij de operationele managers, een duidelijk beeld van wat van hen verwacht wordt om te beantwoorden aan wat de markt vraagt en zal vragen.

Dit model laat toe om de verschillende valabele scenarios te simuleren omdat het gekoppeld is aan de previsionele balans- en resultaatrekeningen met inbegrip van investeringen in de strategische projecten.

 Wil u er meer over weten? Neem dan contact op :

www.Goldratt.be